اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

کشف دو گونه فسیل مرجانی جدید متعلق به شاخه کنیداریا در ایران مرکزی (بلوک یزد)

کشف دو گونه فسیل مرجانی جدید متعلق به شاخه کنیداریا در ایران مرکزی (بلوک یزد)

دکتر محمد نبی گرگیج ، دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان با همکاری پروفســـور وانگ از انستیتو زمین شناسی آکادمی علوم چین در تحقیقات مشترک فسیل شناسی در بلوک یـــزد، دو گونه مرجانی جدید به نام    Antheria fedorowski  و  Antheria robusta را کشف و معرفی نموده اند.

به گفته ایشان نتایج حاصل از این مطالعه درآخرین شمـاره  مجله Journal of Paleontology در دسامبر 2018 توسط انجمن بین المللی دیرینه شناسی و انتشارات دانشگاه کمبریج به چاپ رسیده است.

براساس مطالعات انجام شده و شناسایی گونه های مختلف مرجانی متعلق به خانواده های Kepingophyllidae,Cyathopsidae,Bothrophyllidae وDibunophyllidae  مشخص گردید که بلوک یزد در زمان کربونیفر پسین (زمان Gzhelian،303 میلیون سال قبل) ارتباط بیوجغرافیایی نزدیکی با بلوک های South Chinaو Indochina در ایالت Cathaysian  داشته و در عرض جغرافیایی حد واسط بین قاره سیمریا و بلوکهای یاد شده قرار داشته است.شایان ذکر است که گروههای فسیلی ذکر شده از سرزمین های گندوانایی،اطراف گندوانا و قاره سیمری گزارش نشده و بطور گسترده در قلمرو پالئوتتیس دیده می شوند.

 

امتیاز به خبر :

تصاویر مرتبط