دانشکده ادبیات و علوم انسانی


اخبار و اطلاعیه

برگزاری کارگاه آموزشی"روش مقایسه ای کیفی(Qca): پلی بر شکاف مبانی پژوهش های کمی و کیفی در علوم اجتماعی" در دانشکده ادبیات و علوم انسانی

کارگاه آموزشی تحت عنوان "روش مقایسه ای کیفی(Qca): پلی بر شکاف مبانی پژوهش های کمی و کیفی درعلوم اجتماعی" روز دوشنبه 30 مهر ماه 1397 در سالن سمعی و بصری دانشکده ادبیات، با حضور جمعی از دانشجویان و مدیریت علمی آقای دکتر محمدرضا حسنی برگزار شد.

امتیاز به خبر :