اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

راه اندازی فاز دوم سامانه کارآموزی

بعد از اجرای موفق فاز اول سامانه کارآموزی، با پایان یافتن دوره های کارآموزی دانشجویان در تابستان جاری، فاز دوم سامانه کارآموزی نیز راه اندازی گردید.

در این فاز علاوه بر رفع اشکالات فاز اول، دانشجویان تاییده انجام کارآموزی، فرم ارزیابی صنعت از دانشجو و گزارش کارآموزی را بارگذاری می نمایند. بعد از تایید کارشناس دفتر ارتباط با صنعت، تاییده های هر دانشجو به کارشناس گروه مربوطه ارسال و همچنین گزارش کارآموزی توسط کارشناس هر گروه به استاد مربوطه ارسال می گردد.

با راه اندازی این سامانه علاوه بر تسریع در روند انجام کار و عدم نیاز به مراجعات مکرر دانشجویان، با ارسال الکترونیکی گزارش برای اساتید و عدم نیاز به چاپ گزارش صرفه جویی هزینه ای نیز دارد.

امتیاز به خبر :