اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

انتخاب رئیس جدید دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی

در انتخابات روز یکشنبه مورخ 97/02/02 که در محل تالار وحدت دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی برگزار گردید آقای دکتر حسین یغفوری به عنوان رئیس دانشکده جغرافیا انتخاب و دکتر حسین نگارش بازنشست گردیدند.

امتیاز به خبر :