اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

ثبت نام کارگاهها و دوره های مهارت آموزی دانشکده مهندسی

ثبت نام کارگاهها و دوره های مهارت آموزی دانشکده مهندسی

برنامه دوره ها و کارگاههای دانشکده مهندسی در سایت tcr.usb.ac.ir در دسترس می باشد.

متقاضیان محترم جهت شرکت در هریک از دوره ها به سامانه  tcr.usb.ac.ir  مراجعه و ثبت نام بفرمایند،لازم به توجه است که گواهی شرکت در کارگاه به کسانی اعطا خواهد شد که در سامانه ثبت نام کرده باشند و هردوره نیز ظرفیت محدودی دارد.

امتیاز به خبر :