اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

برگزاری جلسات دفاع رساله دکتری (مهندسی عمران)

برگزاری جلسات دفاع رساله دکتری (مهندسی عمران)

جناب آقای "یاسر مودی" دانشجوی  دکتری مهندسی عمران گرایش سازه روزشنبه 99/2/20  ساعت  9 صبح در محل سالن ویدئوکنفرانس مرکز فناوری اطلاعات از رساله دکتری خود با عنوان " اثر فاصله خاموت برروی مقاومت پیوستگی تیرهای وصله دار دارای خوردگی در ناحیه واصله" دفاع خواهند کرد. اساتیدراهنمای این رساله دکترمحمدرضا سهرابی و دکتر سید روح اله موسوی و اساتید داوراین رساله دکتر محمدرضا قاسمی، دکتر محمود میری و دکتر محسن خطیبی نیا می باشند.

امتیاز به خبر :