اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

برگزاری پنل آشنایی با ظرفیتها و پتانسیل های سازمان فنی و حرفه ای در جهت افزایش مهارت آموزی دانشجویان

برگزاری پنل آشنایی با ظرفیتها و پتانسیل های سازمان فنی و حرفه ای در جهت افزایش مهارت آموزی دانشجویان

پنل تخصصی آشنایی با ظرفیتها و پتانسیل های سازمان فنی و حرفه ای در جهت مهارت اموزی دانشجویان ، ظهر روز شنبه 16آذر ماه با حضور مدیران و تعدادی از کارشناسان سازمان فنی و حرفه ای (مراکز شماره 1، 2، 3) و تعدادکثیری از دانشجویان درمحل مجتمع فناوری و نوآوری دانشگاه برگزار گردید.

در ابتدای جلسه جناب آقای دکتر عزیزیان معاون محترم پژوهشی دانشکده مهندسی ضمن عرض خیرمقدم به حضار و مهمانان، مهارت آموزی را یکی از عوامل اصلی برای اشتغال زایی دانسته و یادآور شدند که یکی از راههای اصلی برای خارج شدن ازمعضل بیکاری، افزایش سطح مهارت در کنارآموزشهای دانشگاهی است و فقدان مهارت از موانع مهم برای بهبود وضعیت اشتغال می باشد.

در ادامه جناب آقای مهندس شهریاری معاون محترم سازمان فنی و حرفه ای توضیحاتی در خصوص امکانات فنی و حرفه ای ایراد فرمودندو بیان کردندکه آموزشهای فنی و حرفه ای می تواند از طریق بهبود کارایی نیروی کار، منجر به افزایش بهره وری افرادشود.همچنین یادآورشدند فردبامهارتهای کسب شده از فنی و حرفه ای می تواند تبدیل به فردی کار آفرین شود وکارآفرینی مهمترین منبع اشتغالزایی است و آموزش کارآفرینی می توانداثر مطلوبی بر رشد اقتصادی و اجتماعی جامعه داشته باشد.

درادامه کارشناسان محترم سازمان توضیحات مختصری در مورد دوره های مراکز مختلف سازمان ارائه دادند و باتاکید براینکه بعد ازپایان دوره برای فرد گواهینامه معتبرفنی و حرفه ای صادرخواهد شد.

لیست دوره های مراکز فنی و حرفه ای در فایل پیوست می باشد.

امتیاز به خبر :

تصاویر مرتبط