اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

بازدید هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانی از مؤسسه آموزش عالی غیرانتفاعی هاتف زاهدان

بازدید هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانی از مؤسسه آموزش عالی غیرانتفاعی هاتف زاهدان

هیأت نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت استانی در تاریخ 98/09/09 از مؤسسه آموزش عالی غیرانتفاعی هاتف زاهدان بازدید به عمل آورد.

امتیاز به خبر :

تصاویر مرتبط