دانشکده ادبیات و علوم انسانی


اخبار و اطلاعیه

برگزاری کارگاه " پروپوزال نویسی" در دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

برگزاری کارگاه "  پروپوزال نویسی" در دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

کارگاهی تحت عنوان "پروپوزال نویسی " توسط جناب آقای دکتر عبدالرسول حسنی فر  در تاریخ 23 مهرماه 1398 در محل  سایت ارشد دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار شد.

امتیاز به خبر :