دانشکده ادبیات و علوم انسانی


اخبار و اطلاعیه

برگزاری کارگاه " آموزش داستان نویسی" در دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

کارگاهی تحت عنوان " آموزش داستان نویسی " توسط جناب آقای دکتر محمد علی محمودی در تاریخ 29مهرماه 1398 در محل سالن سمعی بصری دانشکده ادبیات و علوم انسانی  برگزار شد .

امتیاز به خبر :