دانشکده ادبیات و علوم انسانی


اخبار و اطلاعیه

دفاع از رساله دکتری سرکار خانم هدی سیاوشی رشته زبان شناسی همگانی

دفاع از رساله دکتری سرکار خانم هدی سیاوشی رشته زبان شناسی همگانی

جلسه دفاع از رساله دکتری خانم هدی سیاوشی دانشجوی  رشته زبان شناسی همگانی روز سه شنبه مورخ 1398/7/9 ساعت8 صبح در سالن سمعی و بصری دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار می گردد.

عنوان پایان نامه: بررسی نحوی اسم فعل، اسم صفت و اسم مرکب فعلی زبان فارسی بر پایه انگاره برون اسکلتی

راهنما: آقای دکتر عباسعلی آهنگر

داوران داخلی: آقای دکتر پاکزاد یوسفیان . آقای دکتر سید فرید خلیفه لو. آقای دکتر یحیی کیخایی. 

داوران خارجی : آقای دکتر محمدرضا پهلوان نژاد

نماینده تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر احمد شیرخانی

 

امتیاز به خبر :