اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

دفاع رساله دکتری

دفاع رساله دکتری

آقای فرید میارنعیمی دانشجوی  دکتری مهندسی عمران روز پنج شنبه 98/4/6  ساعت 16عصر  در محل سالن ویدئوکنفرانسی 205  از رساله دکتری خود با عنوان " بهینه سازی سازه های هیدرولیکی برمبنای قابلیت اطمینان با استفاده ازالگوریتمی نو "  دفاع خواهند کرد. اساتید راهنمای این رساله آقایان دکتر غلامرضا عزیزیان و دکترمحسن راشکی و اساتید داور دکترمهدی اژدری مقدم، دکترسید آرمان هاشمی منفرد ،دکترناصرشابختی ودکتر محسنعلی شایانفر می باشند.

امتیاز به خبر :