دانشکده ادبیات و علوم انسانی


اخبار و اطلاعیه

کارگاه آموزشی موسیقی شعر فارسی در دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار شد.

کارگاه آموزشی موسیقی شعر فارسی در دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار شد.

کارگاه آموزشی با عنوان (موسیقی شعر فارسی) توسط خانم دکتر مریم شعبانزاده، روز سه شنبه 10 اردیبهشت ماه 1398 در سالن سمعی و بصری دانشکده ادبیات برگزار گردید.

امتیاز به خبر :

تصاویر مرتبط