دانشکده ادبیات و علوم انسانی


اخبار و اطلاعیه

برگزاری کارگاه آموزشی ( مقدمه ای بر زبانشناختی رایانشی با تاکید بر کارآفرینی) در دانشکده ادبیات و علوم انسانی

برگزاری کارگاه آموزشی ( مقدمه ای بر زبانشناختی رایانشی با تاکید بر کارآفرینی) در دانشکده ادبیات و علوم انسانی

روز چهارشنبه مورخ 4 اردیبهشت ماه 1398 کارگاه آموزشی با عنوان (مقدمه ای بر زبانشناختی رایانشی با تاکید بر کارآفرینی) توسط جناب آقای دکتر عباسعلی آهنگر و خانم دکتر منصوره دلارامی در سالن سمعی و بصری دانشکده ادبیات  و علوم انسانی برگزار گردید. 

امتیاز به خبر :

تصاویر مرتبط