دانشگاه سیستان و بلوچستان

تاریخ: 11 آبان 1398

برگزاری کارگاه " آموزش موسیقی بیرونی شعر " در دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

کارگاهی تحت عنوان " آموزش موسیقی بیرونی شعر" توسط جناب آقای دکتر محمد امیر مشهدی در تاریخ 29 مهرماه 1398 در محل سالن سمعی بصری دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار گردید.

عنوان در صفحه اصلی