دانشگاه سیستان و بلوچستان

تاریخ: 28 خرداد 1398

بازدید از روند برگزاری امتحانات

در راستای ارزیابی روند برگزاری امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97، دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه از حوزه های برگزاری امتحانات بازدید بعمل آورد.

عنوان در صفحه اصلی