معرفی

shahreki

مدیر دفتر ارتباط با صنعت

دکتر سید امیر اسعد فاطمی

دکترای مکانیک سنگ

شماره تلفن: 31136238-054

پست الکترونیکی: afatemi@eng.usb.ac.ir

صفحه شخصی : https://www.usb.ac.ir/astaff/saafatemi

 

 

                                         

شرح وظايف:

 


 

 

 

كارشناس دفتر ارتباط با صنعت

فاطمه فطرتي

كارشناس مديريت دولتي

شماره تلفن: 31136225-054

پست الکترونیکی: diyananik@yahoo.com

 

شرح وظايف:

 

پیگیری امور مربوط به خاتمه طرح های پژوهشی (مفاصا حساب، مالیات، ... )

پیگیری امور مالی و حسابداری طرح های پژوهشی

صدور معرفی نامه های همکاری پژوهشی برای دانشجویان 

امور مربوط به کارآموزی

پیگیری امور مربوط به پژوهشکده ها

آماده سازی ویژه نامه و گاهنامه های چاپ شده دفتر ارتباط با صنعت

 

 

 


 

   

كارشناس دفتر ارتباط با صنعت

پریسا سارانی نخعی

كارشناس ادبیات انگلیسی، کارشناسی ارشد علوم اجتماعی

شماره تلفن: 31136225-054

پست الکترونیکی: pari.nakhaeii@gmail.com

                                      

شرح وظايف:

 

دريافت اولويت هاي پژوهشي سازمانهاي دولتي و مراكز صنعتي و ارائه آن به واحدهاي مربوطه

ارسال پیشنهادات طرح های پژوهشی و پیگیری وضعیت طرح ها

 امور مربوط به قراردادهای طرح های پژوهشی

انجام امور محول و پيگيري مكاتبات جهت برگزاري جلسات با مديران و كارشناسان بخش های مختلف خارج از دانشگاه

پيگيري اجراي تفاهم نامه های پژوهشی 

امور مربوط به حمایت از  پايان نامه/ رساله دانشجويان تحصیلات تکمیلی

مديريت صفحه اینترنتی دفتر ارتباط با صنعت در سايت دانشگاه و پست الکترونیکی دفتر