فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی در جامعه و صنعت


فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی در جامعه و صنعت

فرصت مطالعاتی اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مراکز علمی در جامعه و صنعت زمینه مناسبی را برای شناخت دقیق تر ایشان از شرایط کشور و انتقال یافته های پژوهشی جامعه و صنعت فراهم می‌سازد. شیوه نامه فرصت های مطالعاتی اعضای هیئت علمی دانشگاه و موسسات پژوهشی در جامعه و صنعت توسط معاونت وزارت عتف ابلاغ و اجرای آن از ابتدای سال ۱۳۹۸ برای دانشگاه‌ها الزام‌آور شده است.

 کمک به افزایش شناخت اعضای هیئت علمی موسسات و دانشگاه از فضای کار واقعی در جامعه و صنعت، تقویت ارتباط موسسه با جامعه و صنعت، همچنین گسترش همکاری های پایدار علمی و پژوهشی بین موسسه و واحد عملیاتی، استفاده مفید و موثر از امکانات آزمایشگاه و تجهیزات واحدهای عملیاتی، جهت دهی به پژوهش های موسسه، گسترش دانش و فناوری کاربردی مورد نیاز جامعه و صنعت و انتقال و ترویج یافته های جدید دانش و فناوری موسسه به جامعه و صنعت با هدف ارتقای توان علمی و فنی واحدهای عملیاتی برخی از اهداف این شیوه نام می باشد.

 مطابق با این شیوه نامه در طی فرصت مطالعاتی، عضو هیئت علمی در واحد عملیاتی دولتی و غیر دولتی (صنعتی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، خدماتی و کشاورزی) و یا مراکز پژوهشی مرتبط با صنایع حضور می یابد بر اساس بندهای ((د)) ماده ۱۲ و ۱۴ آیین نامه استخدامی برای تبدیل وضعیت اعضای علمی که از ابتدای سال ۹۸ دوره پیمانی و رسمی آزمایشی را آغاز می‌کنند، گذراندن فرصت مطالعاتی در جامعه و صنعت الزامی است.

 

دانلود شیوه نامه فرصت مطالعاتی اعضاء هیات علمی دانشگاه ها در جامعه و صنعت

 

دستورالعمل اجرایی استفاده از فرصت مطالعاتی مصوب هیئت رئیسه دانشگاه

 

صفحه دفتر ارتباط با صنعت وزارت عتف جهت مشاهده اعلام نیاز فرصت مطالعاتی اعضاء هیات علمی