مرکز مطالعات راهبردی

این مرکز دارای دو کارشناس است که عبارتند از:

الف: کارشناس طرح و برنامه

وظایف کارشناس طرح و برنامه عبارتست از:

 1. بستر سازی سازمان برای برنامه‌ریزی راهبردی (شناسایی موانع و تدوین الگوی برنامه ریزی)
 2. همکاری در تدوین راهبردها و برنامه‌های مجموعه های فرهنگی و اجتماعی و هدایت ایشان
 3. به روز رسانی مداوم برنامه های راهبردی
 4. همکاری در خصوص تدوین آیین نامه ها و قوانین با هدف نظام مند شدن فعالیتها

ب: کارشناس مطالعات راهبردی

وظایف کارشناس مطالعات راهبردی عبارتست از:

 1. مطالعات بنیادی فرهنگی و اجتماعی در حوزه های مورد نیاز دانشگاه
 2. مطالعات عملیاتی فرهنگی و اجتماعی و تدوین مدل های راهبردی در حوزه های مورد نیاز دانشگاه
 3. شناسایی عرصه های جدید فرهنگی و اجتماعی افق های پیش رو.
 4. ارتباط و رایزنی با صاحب نظران حوزه فرهنگی و اجتماعی

گروههای زیر مجموعه مدیریت سیاستگذاری دانشگاه عبارتند از:

الف: گروه مطالعات و ارزیابی فرهنگی و اجتماعی

وظایف این گروه عبارتند از:

 1. آسیب شناسی علمی مسائل و مشکلات فرهنگی و اجتماعی دانشگاه
 2. فراهم ساختن زمینه ها و شرایط لازم برای مطالعات تطبیقی اساتید دانشگاه
 3. فراهم ساختن زمینه ها و شرایط لازم برای مطالعات فرهنگی دانشجویان
 4. جلب مشارکت مراکز علمی و پژوهش در عرصه فرهنگی و اجتماعی
 5. شناسایی خلاءها آسیب‌ها و مشکلات اجرایی حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی

ب: شورای مشاوران فرهنگی و اجتماعی دانشکده ها

وظایف شورای مشاوران فرهنگی و اجتماعی دانشکده ها عبارتند از:

 1. رصد فعالیت های عمومی فرهنگی و اجتماعی در سطح دانشکده ها
 2.  رصد فرصت‌ها، تهدید ها، نقاط قوت و ضعف فرهنگی و اجتماعی در دانشکده ها
 3. اندازه گیری و سنجش شاخص‌های عملکردی واحدهای فرهنگی و اجتماعی در دانشکده ها
 4.  جمع آوری و انتقال نظرات و پیشنهادهای دانشجویان کارکنان و اساتید دانشکده ها در جهت بهبود کیفیت برنامه های فرهنگی و اجتماعی دانشگاه