دفتر تشکل های اسلامی


دفتر تشکل های دانشجوی اسلامی، سیاسی

آشنايي دبيرخانه هيات نظارت بر تشكلهاي اسلامي دانشگاه

نظر به اهميت فعاليت شاداب و درك فعاليت سياسي دانشجويان و تاكيد مقام معظم رهبري بر حضور پررنگ دانشجويان وشفاف سازي و روشنگري فعاليتهاي سياسي در دانشگاهها دبيرخانه هيات نظارت در سال 1378 به طور يك واحد مجزا و تخصصي در دانشگاه تشكيل شد.دبيرخانه به عنوان بازوي اجرايي هيات نظارت بر تشكلها نقش مهمي در ادامه منظم فعاليت تشكلهاي اسلامي دارد.در حال حاظر تعداد تشكلهاي اسلامي فعال دردانشگاه بيش از 7تشكل ميباشد.جلسات هيات نظارت بطور مستمر در جهت رسيدگي به درخواستهاي تشكلهاي مذكور برگزار مي شود.تعداد اين جلسات بطور معمول يك جلسه در ماه است اما در مواقعي بسته به تراكم درخواستها به هفته اي يك جلسه نيز ميرسد.

 

کارشناس تشکل های دانشجویی

محسن علی محمدی

 

تلفن: 124-31132941
فکس:
پست الکترونیک: