تماس با ما


تماس با ما

نشانی: زاهدان، بلوار دانشگاه، دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشکده مهندسی شهید نیکبخت، خانه فرهنگ

 

تلفن: 33447123-054

Email: farhangi@usb.ac.ir

کانال: t.me/usb_cs

"لیست شماره تلفن های داخلی همکاران معاونت فرهنگی و اجتماعی"

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره داخلی

1

معاونت فرهنگی  و اجتماعی  : آقای دکتر نوری

103

تلفن همراه مستقیم: 09395039900

2

رییس دفتر  معاونت فرهنگی  و اجتماعی: آقای طاهری

104 داخلی  ـ 31136325  مستقیم

3

مدیر  امور اجتماعی :  آقای دکتر خنجرخانی

121 ـ 122

4

مدیر امور فرهنگی   

 داخلی 102 ـ  مستقیم31136322   

5

مشاور معاونت فرهنگی  و اجتماعی :  آقای دکتر پرتابیان  

111

6

معاون مدیر  امور فرهنگی: خانم رخشانی

114

7

کارشناس اجتماعی: مهندس عربشاهی

119

8

کارشناس انجمن ها :  آقای طباطبایی

115- 31136323

9

کارشناس کانون ها  :  خانم زیباییان

102

10

کارشناس دینی وتشکلها  : آقای علی محمدی 

124

11

کارشناس نشریات  : مهندس رفتاری 

123- 31136321

12

مسئول انتشارات ، امور عمومی  ، انبار و  نامه رسان : آقای شالی بر

113

13

مسئول امور مالی : خانم ارتشیداد    

110

14

 کارپرداز:  آقای سعیدی

101

15

 مسئول کتابخا نه  : آقای محمدیان

117

16

مستند ساز:  آقای قائمی

112

17

دبیرخانه  : خانم سلطانی ـ  خانم آخرتی

105

18

 مسئول  اداره فوق برنامه و سینما :  آقای دیانتی 

2730

19

 فوق برنامه  و رابط خوابگاه خواهران : خانم مالکی

2641

20

سینما و رابط خوابگاه پسران:  آقای طالب شیری 

109

21

فاکس حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی

33447123

22

تماس مستقیم                  

33446258
  33446249

31132942 
 31132941

23

تماس از دانشگاه              

2942 ـ 2941