اداره رفاه

اداره رفاه بعنوان يکي از ادارات زير مجموعه مديريت امور اداری، با هدف ارائه خدمات و تسهيلات رفاهي به کارکنان دانشگاه اعم از هيات علمي و کارکنان نقش مهمي در اين زمينه دارد. عمده وظائف اين اداره عبارتند از :

۱- فراهم آوردن امکانات رفاهی برای کارکنان دانشگاه درحدود ومقررات با درنظرگرفتن امکانات فنی ومالی .

۲- انجام امور مربوط به بیمه و بهداشت و درمان کارکنان وپرداخت کمک های غیر نقدی با همکاری واحدهای مربوطه .

۳- تهیه طرحهای مربوط به رفاه عمومی کارکنان (شرکت های تعاونی مصرف ومسکن و مهدکودک ، مهمانسرا کوی کارکنان واعطای طرحهای ضروری وغیره) و نظارت بر حسن اجرای طرحهای مصوب 

۴- پیگیری وانجام امورمربوط به تسهیلات واگذاری به دانشگاهها از طریق وزارتخانه ( خودرو-وام –مسکن –زمین –صندوق رفاه و...)

۵-تهيه و توزيع بن هاي نقدي و غير نقدي بين کارکنان دانشگاه

 

 

اطلاعیه های بیمه تکمیلی درمان: