تسهیلات ارائه شده

تسهیلات کشوری جهت برگزیدگان المپیادهای علمی دانشجویی

 

  • دانشجوی دارای رتبه اول تا سوم المپیادهای دانشجویی، در طول تحصیل در دوره‎های تحصیلات تکمیلی می‎تواند برای ارائه مقاله در کنفرانس‎های خارجی از تسهیلاتی که از سوی وزارت مربوط تأمین می‎شود، استفاده کند. (دوره کارشناسی ارشد)
  • در اصلاحیه آیین نامه شماره 21/533107 مورخ 92/9/30 شورای هدایت استعدادهای درخشان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری: مطابق بند الف ماده 2-2 این آیین نامه، رتبه اول تا پانزدهم مرحله نهایی المپیادهای علمی دانشجویی کشور می‎توانند بدون شرکت در آزمون کارشناسی ارشد متناسب با تعداد داوطلب و ظرفیت هر رشته محل در دفترچه شماره 2 کارشناسی ارشد، با معرفی مرکز المپیاد سازمان سنجش، مستقیماً توسط دانشگاه‎ها پذیرفته شوند.
  •  نفرات اول تا سوم مرحله نهایی المپیاد علمی دانشجویی کشور با تایید سازمان سنجش آموزش کشور می‎توانند از جایزه تحصیلی نخبگان استفاده نمایند.
  •  نفرات اول تا سوم مرحله نهایی المپیاد علمی دانشجویی کشور با تایید سازمان سنجش آموزش کشور و معرفی بنیاد ملی نخبگان به نظام وظیفه می‎توانند خدمت سربازی را با سپری کردن یک دوره آموزش نظامی و انجام پروژه‎های پژوهشی روی موضوعات مورد نیاز کشور بگذرانند.

 

تسهیلات داخلی جهت برگزیدگان المپیادهای علمی دانشجویی