سیلابس

ترم اول

واحد عملی

واحد نظری

نوع درس

تعداد واحد

نام درس

شماره درس

 

 

 

اصلی

2

تئوریهای کارآفرینی

38-16-600

 

 

اصلی

2

کارآفرینی در بستر فناوری اطلاعات

38-16-601

 

 

تخصصی

2

ایجاد کسب و کار

38-16-602

 

 

اختیاری

2

روش تحقیق

38-16-605

ترم دوم

واحد عملی

واحد نظری

نوع درس

تعداد واحد

نام درس

شماره درس

 

 

تخصصی

2

توسعه محصول جدید

38-16-609

 

 

اصلی

2

طراحی و تدوین طرح کسب و کار

38-16-607

 

 

اصلی

2

الگوهای تصمیم گیری کارآفرینان

38-16-606

 

 

اصلی

2

مدیریت استراتژیک کارآفرینی

38-16-608

ترم سوم

واحد عملی

واحد نظری

نوع درس

تعداد واحد

نام درس

شماره درس

 

 

 

تخصصی

2

استقرار کسب و کار

38-16-604

 

 

 

اصلی

2

تشخیص فرصتهای کارآفرینی

38-16-603

 

 

 

تخصصی

2

مدیریت زنجیره تامین

38-16-612

 

 

اصلی

2

تحلیل محیط کسب و کار

38-16-611

ترم چهارم

واحد عملی

واحد نظری

نوع درس

تعداد واحد

نام درس

شماره درس

 

 

ویژه آموزش محور

2

دولت الکترونیک

38-10-621

 

 

ویژه آموزش محور

2

کسب و کار الکترونیکی

38-10-620

 

 

ویژه آموزش محور

2

تجارت الکترونیک

38-16-615

 

 

تخصصی

2

مدیریت کسب و کارهای کوچک

38-16-610

 

 

ویژه پژوهش محور

6

پایان نامه

38-16-613