مدیریت فناوری اطلااعات کسب و کار الکترونیکی

مرکز آموزش الکترونيکی دانشگاه سیستان و بلوچستان با هدف بهرهمندی از فناوری اطلاعات و ارتباطات در امر آموزش و افزایش کارآیی و اثربخشی آن در سطح دوره های حضوری دانشگاه سیستان و بلوچستان، درسال 1387 تاسيس و اقدام به جذب دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت فناوری اطلاعات – گرایش کسب و کار الکترونیکی با استفاده از مزيت‌ها و بهره‌گيری از آموزش کاملاً الکترونيکی نمود، که مطابق جدول ذیل دانشجو پذیرفته است.

 

ورودی

تعداد دانشجویان جاری (مشغول به تحصیل )

تعداد دانشجویان فارغ التحصیل

مهر 87

-

10

 بهمن 87

-

-

مهر 88

-

14

 بهمن 88

-

-

مهر 89

-

16

بهمن 89

-

16

مهر 90

-

39

بهمن 90

-

9

مهر 91

-

43

بهمن 91

-

45

مهر 92

-

5

بهمن 92

-

31

مهر 93

-

34

بهمن 93

-

-

مهر 94

-

33

بهمن 94

-

36

مهر 95

3

23

بهمن 95

11

37

مهر96

11

10

مهر97 31 -
مهر 98 15 -

جمع کل

71

392