سیلابس

ترم اول

واحد عملی

واحد نظری

نوع درس

تعداد واحد

نام درس

شماره درس

 

 

 

پایه

2

تحلیل آماری

38-10-603

 

 

اصلی

2

روش شناسی پژوهشهای کیفی وآمیخته در مدیریت

38-14-602

 

 

اصلی

2

بازاریابی ومدیریت بازار پیشرفته

38-14-603

 

 

پایه

2

مدیریت منابع انسانی پیشرفته

38-10-002

ترم دوم

واحد عملی

واحد نظری

نوع درس

تعداد واحد

نام درس

شماره درس

 

 

 

اصلی

2

کاربرد تئوری تصمیم گیری

38-14-604

 

 

پایه

2

مدیریت استراتژیک پیشرفته

38-14-605

 

 

تخصصی

2

مدیریت ارتباطات مشتری وعملکرد بازاریابی

38-10-623

 

 

اصلی

2

مدیریت تبلیغات و برند

38-14-608

ترم سوم

واحد عملی

واحد نظری

نوع درس

تعداد واحد

نام درس

شماره درس

 

 

 

تخصصی

2

اصول مذاکرات، مکاتبات و قراردادهای تجاری

38-14-612

 

 

 

پایه

2

نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته

38-14-600

 

 

تخصصی

2

مدیریت استراتژیک بازاریابی

38-14-609

 

 

تخصصی

2

بازاریابی صنعتی و خدمات

38-14-611

ترم چهارم

واحد عملی

واحد نظری

نوع درس

تعداد واحد

نام درس

شماره درس

 

 

ویژه آموزش محور

2

مدیریت خرده فروشی و فروشگاه در تجارت الکترونیکی

-

 

 

ویژه آموزش محور

2

*کسب و کار الکترونیکی

38-10-620

 

 

ویژه آموزش محور

2

* قوانین و مسائل حقوق تجارت و بازاریابی الکترونیکی

38-14-616

 

 

اصلی

2

مدیریت رفتار مصرف کننده

38-14-607

 

 

ویژه پژوهش محور

6

پایان نامه

38-14-613