سیلابس

شماره درس

نام درس

تعداد واحد

نوع درس

نظری

عملی

نیمسال اول

3812001

روانشناسی عمومی پیشرفته

3

تخصصی

3

-

3812002

روشهای آماری پیشرفته

3

تخصصی

2

1

3812003

انگیزش و هیجان پیشرفته

2

تخصصی

2

-

نیمسال دوم

3812004

روان شناسی رشد پیشرفته

2

تخصصی

2

-

3812008

کودکان استثنایی پیشرفته

2

تخصصی

2

1

3812007

روش تحقیق پیشرفته

3

تخصصی

2

1

نیمسال سوم

3812009

روانشناسی اجتماعی پیشرفته

2

تخصصی

2

-

3812005

نظریه های شخصیت پیشرفته

2

تخصصی

2

-

3812012

مباحث جدید در آسیب شناسی روانی

2

تخصصی

2

-

نیمسال چهارم

3812006

نوروسایکوفیزیولوژی

2

تخصصی

2

-

3812010

روانشناسی تجربه پیشرفته

2

تخصصی

-

2

3812011

یادگیری و تفکر پیشرفته

2

تخصصی

2

-