مدیریت

محمود عباسی
مدیریت
محمود عباسی
abbasi@lihu.usb.ac.ir
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشیار
1382 1398

مدیران اسبق