اعضای شورا


اعضای شورا

اعضاي شوراي فناوري مرکز رشد واحدهاي فناور دانشگاه سيستان و بلوچستان :

 1. دکتر عليرضا بندانی ( رياست دانشگاه)
 2. دکتر درمحمد کردی تمندانی ( معاون پژوهش و فناوري)
 3. دکتر مهری مهرجو ( رئيس مرکز رشد)
 4. دکتر محمد نبی شهیکی تاش
 5. دکتر باقر کرد
 6. دکتر سید مسعود برکاتی
 7. دکتر سعید فراهت
 8. دکتر نور محمد یعقوبی
 9. دکتر جعفر ولیزاده
 10. دکتر فرهاد شهرکی
 11. دکتر علیرضا شهرکی