مصوبات هیات ممیزه دانشگاه

مصوبات اولین جلسه دوره هفتم هیات ممیزه دانشگاه سیستان و بلوچستان ( 23 خرداد 1398)

الف - مقرر شد برای رسیدگی درخواست های ارتقاء در کمیته های منتخب، 1 نفر از اعضای هیات علمی هم رشته و هم گرایش متقاضی از دانشگاه متقاضی و 2 نفر هم رشته و هم گرایش متقاضی از اعضای هیات علمی برجسته از سایر دانشگاه های کشور دعوت بعمل آید. لازم به ذکر است برای رسیدگی به پرونده های ارتقا به مرتبه دانشیاری افراد دعوت شده حداقل دارای مرتبه دانشیاری و برای ارتقا به مرتبه استادی، افراد مدعو حتما استاد تمام باشند.

ب - مقرر شد با توجه به رشته و تخصص متقاضی ارتقاء، علاوه بر ترکیب کمیسیون تخصصی هیات ممیزه، دعوت از اساتید مدعو در رشته و گرایش متقاضی تا سقف 2 نفر، جهت داوری بلامانع است.

ج - مقرر شد در راستای ماموریت دانشگاه جامعه محور، مسئولیت اجتماعی دانشگاه و نامه شماره 31064/15  مورخ 15/2/1398 وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری، شیوه نامه¬ای با تاکید بر بندهای 3-8، 3-9-2، 3-10، 3-11، 3-12 (تصنیف و تالیف)، 3 – 13 (برای حل مشکل جامعه)، 3-14و 3-15، ماده 3 آیین نامه ارتقا بعنوان ضوابط و مقررات خاص هیات ممیزه تنظیم و برای ارائه به هیات ممیزه دانشگاه در اسرع وقت اقدام شود.