عملکرد هیأت ممیزه

دوره هیات ممیزه تاریخ شروع تاریخ اتمام تعداد پرونده های مصوب استادیاری به دانشیاری تعداد پرونده های مصوب دانشیاری به استادی
اول دی ماه ۱۳۸۴ شهریور ماه ۱۳۸۷ 14 1
دوم مهر ماه ۱۳۸۷ شهریور ماه ۱۳۸۹ 30 6
سوم مهر ماه ۱۳۸۹ شهریور ماه ۱۳۹۱ 33 9
چهارم مهر ماه ۱۳۹۱ ادامه دارد 12 1