مدیریت

مدير دفتر نظارت و ارزيابي و دبير هيأت نظارت و ارزيابي استاني

دکتر عليرضا احمدي

تلفن: ۳۱۱۳۶۲۹۵

فکس: ۳۳۴۴۳۳۸۷-۰۵۴

پست الکترونیک: ahmadi@hamoon.usb.ac.ir