دبیرخانه هیأت اجرایی جذب


Enter Title

متقاضيان محترم مي توانند براي دريافت نتيجه نهايي درخواست شان با ارسال مشخصات به آدرس پست الکترونيکيjazb@usb.ac.ir از نتيجه درخواست شان مطلع گردند.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

متقاضيان محترم که با درخواست شان موافقت نهايي بعمل آمده است مي توانند فرم شماره ۱ را از قسمت فرم ها دانلود کرده و در ۳ نسخه به صورت تایپ شده تکمیل، امضاء و به آدرس زير ارسال نمايند:
زاهدان، خيابان دانشگاه، سازمان مرکزي دانشگاه سيستان و بلوچستان، دبيرخانه هيات اجرايي جذب - صندوق پستي : ۹۸۷-۹۸۱۳۵