زاهدان


معرفی

دانشگاه سيستان و بلوچستان با بيش از ربع قرن تجربه موفق در آموزش عالي كشور در زمره سرآمدترين دانشگاههاي ايران محسوب و بعنوان دانشگاه مادر، جامع و توسعه يافته منشاء و طلايه دار آموزش عالي در استان پهناور سيستان و بلوچستان مي باشد. توليد علم، دانش فني و كارآفريني در سرلوحه اهداف اين دانشگاه قرار داشته كه تحقق آنها از طريق توسعه كمي و كيفي دوره هاي تحصيلي در مقاطع مختلف، بويژه تحصيلات تكميلي و ايجاد دوره هاي بين رشته اي برنامه ريزي گرديده است.

 در ادامه موفقيت هاي چشمگير ملي، دانشگاه سيستان و بلوچستان، با تاسيس پرديس شماره ۲ زاهدان در سال ۱۳۹۰، رسالت ايفاي نقش در سطح بين المللي را نيز در دستور كار خود قرار داده است. هدف از تاسيس اين واحد، در چهارچوب سياست تجاري سازي علم و تبديل ايده به پديده، تربيت دانش آموختگاني با توانمندي لازم براي ادامه تحصيل مي باشد. در اين واحد پذيرش دانشجو از داخل كشور، ثبت نام بعمل
مي آيد.

دوره هاي آموزشي پرديس بين المللي زاهدان با استفاده از اساتيد برجسته داخل كشور برگزارمي گردند.