اعضای هیأت علمی


هیأت علمی

مرضیه رضایی
مرضیه رضایی
marziye68rezaei@gmail.com
دانشکده هنر و معماری
مربی
سمیه میرنژاد
سمیه میرنژاد
mirnezhad.sm@arts.usb.ac.ir
دانشکده هنر و معماری
مربی
1394 1397
ابوالقاسم نعمت شهربابكی
ابوالقاسم نعمت شهربابكی
a.nemat@yahoo.com
دانشکده هنر و معماری
مربی
1397 1397