تماس با ما


تماس با ما

  • مدیر گروه:

مهندس مهدی صفاری

شماره تماس: 31136559-054

دورنگار:۳۳۴۴۷۹۰۸-۰۵۴

پست الکترونیک: msaffari1340@gmail.com

 

  • کارشناس گروه:

مدینه پیری

شماره تماس: 31136560-054

 

زاهدان- خیابان دانشگاه - دانشگاه سیستان و بلوچستان - دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - گروه مهندسی کامپیوتر