کارشناسی


کارشناسی

مهندسی کامپیوتر 

توضیحات:

مهندسی کامپیوتر در دو شاخه نرم افزار و سخت افزار که مهندسی نرم افزار یک روش سیستماتیک، منظم و دقیق برای ساخت و ارائه محصولی نرم افزاری با کیفیت است. مهندسی نرم افزار اغلب شامل فرآیند خطی تحلیل، طراحی، پیاده سازی و آزمون است که با به کارگیری روش های فنی و علمی از علوم مهندسی موجب تولید نرم افزاری با کیفیت مطلوب در طول یک فرآیند انتخابی مناسب پروژه می شود و گرایش سخت افزار به مطالعه و بررسی طراحی سخت افزاری، کنترل سخت افزاری و شبکه های کامپیوتری می پردازد.

سال ایجاد:  سال ۱۳۸۴