تماس با ما


تماس با ما

  • مدیر گروه:

دکتر محمدعلی منصوری بیرجندی

شماره تماس: 31136556-054

دورنگار:۳۳۴۴۷۹۰۸-۰۵۴

پست الکترونیک: mansouri@ece.usb.ac.ir

 

  • کارشناس گروه:

سمیه وفادار قاسمی

شماره تماس: 31136561-054

 

زاهدان- خیابان دانشگاه - دانشگاه سیستان و بلوچستان - دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - گروه مهندسی برق - الکترونیک