اعضای هیئت علمی


اعضای هیئت علمی

مهدی رضایی
مدیر گروه
مهدی رضایی
mehdi.rezaei@ece.usb.ac.ir
دانشکده مهندسی برق و كامپیوتر
دانشیار
1379 1396
مهری مهرجو
مهری مهرجو
mehrjoo@ece.usb.ac.ir
دانشکده مهندسی برق و كامپیوتر
دانشیار
1377 1397
جواد احمدی شكوه
جواد احمدی شكوه
shokouh@ece.usb.ac.ir
دانشکده مهندسی برق و كامپیوتر
دانشیار
1378 1397
شهرام مهنا
شهرام مهنا
shahram_mohanna@yahoo.com
دانشکده مهندسی برق و كامپیوتر
دانشیار
1378 1397
فرحناز مهنا
فرحناز مهنا
f_mohanna@ece.usb.ac.ir
دانشکده مهندسی برق و كامپیوتر
استادیار
1383 1399
حمیده دشتی خویدكی
حمیده دشتی خویدكی
h.dashti@ece.usb.ac.ir
دانشکده مهندسی برق و كامپیوتر
استادیار
1393 1398