دکترا


دکترا

مهندسی مخابرات گرایش میدان   

توضیحات : 

در مبحث میدان، مهندسان با ارسال، انتشار و دریافت امواج الکترومغناطیسی از طریق یک کانال مخابراتی که می تواند فضای آزاد در مخابرات بی سیم و یا یک فیبر نوری در مخابرات فیبر نوری باشد و فرستنده و گیرنده که می تواند یک آنتن ماهواره در مخابرات ماهواره ای و یا یک مدار الکترونیکی در مخابرات فیبر نوری باشد سروکار دارند. به عبارت دیگر مهندسین میدان به طور عمده با جنبه ی فیزیکی چگونگی انتقال امواج حاوی اطلاعات، از نقطه ای به نقطه ی دیگر روبه رو هستند. بدین ترتیب مهندسی مخابرات میدان، رابطه ی زیادی با فیزیک کاربردی دارد.

سال ایجاد : ۱۳۹۱

 

مهندسی مخابرات گرایش سیستم   

توضیحات :

حوزه فعالیت در گرایش سیستم بسیار گسترده است و شامل مباحث متنوعی همچون پردازش سیگنال، مخابرات بی سیم، شبکه های مخابراتی و موبایل، شبکه های کامپیوتری، تئوری اطلاعات، مخابرات نوری و امنیت است.این گرایش نزدیکی بسیار زیادی با مباحث ریاضیات کاربردی به خصوص آنالیز ریاضی و فرآیندهای تصادفی دارد.

سال ایجاد : ۱۳۹۱