هیأت علمی

عیسی ابراهیم زاده آكباد
عیسی ابراهیم زاده آكباد
iazh@gep.usb.ac.ir
دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی
استاد
1377 1397
حمیدرضا رخشانی نسب
حمیدرضا رخشانی نسب
rakhshaninasb_h@gep.usb.ac.ir
دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی
استادیار
1393 1396
زهره هادیانی
زهره هادیانی
z.hadyani@gep.usb.ac.ir
دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی
استادیار
حسین یغفوری
حسین یغفوری
yaghfoori@gep.usb.ac.ir
دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی
دانشیار
1391 1398