رشته های تحصیلی

جغرافیای شهری کارشناسی

فایل سیلابس : ۱.pdf

جغرافياي و برنامه ريزي شهري کارشناسی ارشد
آمایش شهری کارشناسی ارشد

فایل سیلابس : ۲.pdf

برنامه ریزی گردشگری منطقه ای کارشناسی ارشد

فایل سیلابس : ۴.pdf

برنامه ریزی شهری دکتری

فایل سیلابس : ۳.pdf