اعضای هیئت علمی


هيات علمي

ولی اله حسومی
ولی اله حسومی
dr.hasoomi@theo.usb.ac.ir
دانشکده الهیات و معارف اسلامی
استادیار
1388 1398
علیرضا حیدری نسب
علیرضا حیدری نسب
heydarynasab43@theo.usb.ac.ir
دانشکده الهیات و معارف اسلامی
استادیار
1387 1398
حسین خاكپور
حسین خاكپور
dr.khakpour@theo.usb.ac.ir
دانشکده الهیات و معارف اسلامی
دانشیار
1383 1396
غلام رضا رضوی دوست
غلام رضا رضوی دوست
r.razavi@theo.usb.ac.ir
دانشکده الهیات و معارف اسلامی
مربی
1394 1397
هادی زینی ملك آباد
هادی زینی ملك آباد
zeini@theo.usb.ac.ir
دانشکده الهیات و معارف اسلامی
استادیار
1396 1397
مهرناز گلی
مهرناز گلی
goli_m@theo.usb.ac.ir
دانشکده الهیات و معارف اسلامی
استادیار
1392 1397
سیدمحمدحسین موسوی
سیدمحمدحسین موسوی
drmoosavi@theo.usb.ac.ir
دانشکده الهیات و معارف اسلامی
استادیار
1394 1397