کارشناسی ارشد

این گروه امکانات خاصی ندارد.
دانشجویان از کتابخانه تخصصی و سایت دانشکده الهیات استفاده می کنند.