مدیر گروه


مدیر گروه

مسعود مرادی
مدیر گروه
مسعود مرادی
dr_mmoradi@yahoo.com
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشیار
1378 1396