دانشکده ادبیات و علوم انسانیمعرفی دانشکده

دانشکده ادبیات وعلوم انسانی در سال 1353با نام دانشسراي عالي وابسته به دانشگاه تربيت معلم تهران  با ۱۵۰نفر دانشجو در رشته هاي دبيري تاريخ ، جغرافيا ، زبان انگليسي ، زبان و ادبيات فارسي، فيزيک ، شيمي و زياضي شروع به کار کرد. درسال ۱۳۶۸ شوراي گسترش آموزش عالي با استقلال دانشسراي عالي موافقت اصولي نمود و نام آن به دانشگاه تربيت معلم زاهدان تغيير يافت .

درسال ۱۳۷۰ به دنبال مصوبه شوراي گسترش آموزش عالي مبني بر ادغام دانشگاههاي تربيت معلم شهرستانها در دانشگاههاي محلي ، دانشگاه تربيت معلم زاهدان در دانشگاه سيستان وبلوچستان ادغام شد و رشته هاي علوم انساني در سال ۱۳۷۰ دانشکده ادبيات وعلوم انساني را تشکيل دادند .

در سال ۱۳۷۸ وپس از آن  کارشناسي ارشد رشته هاي ، زبانشناسي همگاني، تاريخ ،زبان و ادبيات فارسي ، و باستانشناسي تأسيس شد، در سال ۱۳۸۴ کارشناسي و در سال ۱۳۸۷ کارشناسي ارشد رشته زبان و ادبيات عربي و در سال ۱۳۸۵ گروه علوم اجتماعي ،با گرايش مردم شناسي به اين دانشکده اضافه گرديده در سال ۱۳۸۸ دکتري رشته زبان و ادبيات فارسي و كارشناسي رشته علوم اجتماعي گرايش پژوهشگري ودر سال ۱۳۹۰ دكتري زبانشناسي و دكتري باستان شناسي به رشته هاي موجود افزوده شد.

اين دانشکده درحال حاضر ۱۳۴۰ دانشجو در مقاطع كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكترا در دوره روزانه و شبانه ،۴۹ نفر عضو هيات علمي و ۶ گروه آموزشي به شرح ذيل دارد:

گروه آموزشي زبان و ادبيات انگليسي

  • کارشناسی: زبان و ادبیات انگلیسی،مترجمی زبان
  • كارشناسي ارشد: زبانشناسي ، آموزش زبان
  • دكتری: زبانشناسي

گروه آموزشي زبان و ادبيات فارسي

  • کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا: زبان و ادبیات فارسی
  • کارشناسی ارشد ادبیات روایی- کارشناسی ارشد ادبیات معاصر

گروه آموزشي باستان شناسي

  • کارشناسی،کارشناسی ارشد و دکتری: باستان شناسی عمومی

گروه آموزشي تاريخ

  • كارشناسي: تاريخ
  • كارشناسي ارشد: تاريخ ايران دوره اسلامي، تاريخ اسلام، تاريخ ايران باستان، تاريخ عمومي جهان

گروه آموزشي زبان عربي

  • كارشناسي، كارشناسي ارشد: زبان و ادبيات عربي

گروه آموزشي علوم اجتماعي

  • كارشناسي : مردم شناسي ،پژوهشگري