دانشکده ادبیات و علوم انسانیاطلاعیه های مهم

اخبار

برگزاری جلسه «دفاع از پایان نامه ارشد» در دانشکده ادبیات و علوم انسانی ، مورخ 1399/3/19

برگزاری جلسه «دفاع از پایان نامه ارشد» در دانشکده ادبیات و علوم انسانی ، مورخ 1399/3/19

19 خرداد 1399

جلسه دفاع از پایان نامه ارشد جناب آقای حسین زمندی دانشجوی رشته زبان و ادبیات فارسی گرایش محض ، با موضوع «...

افتخار آفرینی سرکار خانم دکتر خدیجه اسدی سروستانی همکار محترم  دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه  علوم اجتماعی

افتخار آفرینی سرکار خانم دکتر خدیجه اسدی سروستانی همکار محترم دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه علوم اجتماعی

27 فروردین 1399

سرکار خانم دکتر خدیجه اسدی سروستانی موفقیت شما را درخصوص دریافت جایزه امرجینگ اسکولار از "یازدهمین کنفران...

برگزاری جلسه «دفاع از رساله دکتری » در دانشکده ادبیات و علوم انسانی  درمورخ 1398/12/4

برگزاری جلسه «دفاع از رساله دکتری » در دانشکده ادبیات و علوم انسانی درمورخ 1398/12/4

04 اسفند 1398

جلسه دفاع از رساله دکتری سرکار خانم سبیکه اسفندیار دانشجوی رشته زبان و ادبیات فارسی با عنوان «تحلیل تقاب...