تدریس و پژوهش اساتید خارجی در دانشگاه


تدریس و پژوهش اساتید خارجی در دانشگاه

 • پروفسور کارینا جهانی (دانشگاه اپسالا، سوئد) - زبانشناسی، گروه زبان و ادبيات انگليسي- ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵
 • آقاي الکساندر کلبیج (دانشگاه اپسالا، سوئد) - زبانشناسی، گروه زبان و ادبيات انگليسي- ۱۳۸۷- ۱۳۸۶و ۱۳۸۵
 • دکتر سرج اکسنوف (دانشگاه اپسالا، سوئد) - زبانشناسی، گروه زبان و ادبيات انگليسي- ۱۳۸۶
 • دكتر دانیل پال (دانشگاه اپسالا، سوئد) - زبانشناسی، گروه زبان و ادبيات انگليسي- ۱۳۸۷ و ۱۳۸۴
 • دكتر اریک انونبی (دانشگاه اپسالا، سوئد) - زبانشناسی، گروه زبان و ادبيات انگليسي- ۱۳۸۷
 • دکتر سمينا صديقي ( دانشگاه پیشاور پاکستان)- زمين شناسي، گروه زمين شناسي- ۱۳۸۹
 • دکتر نعمت اله ختک ( دانشگاه پیشاور پاکستان)- زمين شناسي، گروه زمين شناسي- ۱۳۸۹
 • دکتر رادنی رابرتز (موسسه SIL انگلستان) - زبانشناسی، گروه زبان و ادبيات انگليسي- ۱۳۸۴
 • خانم دکتر آنا گونیلا اندرسن (موسسه SIL انگلستان و دانشگاه اپسالا، سوئد) - زبانشناسی، گروه زبان و ادبيات انگليسي- ۱۳۸۴و ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷
 • خانم دکتر مری ساوث (دانشگاه اپسالا، سوئد) - زبانشناسی، گروه زبان و ادبيات انگليسي- ۱۳۸۶
 • پرفسور فریده حاج حسن (دانشگاه تکنولوژی مارا مالزی) – پردیس بین الملل چابهار- گروه مدیریت و اقتصاد- ۱۳۸۹
 • دکتر مازیلا محمد یوسف (دانشگاه تکنولوژی مارا مالزی) – پردیس بین الملل چابهار- گروه مدیریت و اقتصاد- ۱۳۸۹
 • پرفسور زوریه عبد الرحمن (دانشگاه تکنولوژی مارا مالزی) – پردیس بین الملل چابهار- گروه مدیریت و اقتصاد- ۱۳۸۹
 • دکتر عبد الصمد بن ناوی (دانشگاه تکنولوژی مارا مالزی) – پردیس بین الملل چابهار- گروه مدیریت و اقتصاد- ۱۳۹۰
 • دکتر ساریواتی بنت موحد شریف (دانشگاه تکنولوژی مارا مالزی) – پردیس بین الملل چابهار- گروه مدیریت و اقتصاد- ۱۳۹۰
 • دکتر اسماعیل بن احمد (دانشگاه تکنولوژی مارا مالزی) – پردیس بین الملل چابهار- گروه مدیریت و اقتصاد- ۱۳۹۰
 • دکتر نورمالا بنت امیر ایشک (دانشگاه تکنولوژی مارا مالزی) – پردیس بین الملل چابهار- گروه مدیریت و اقتصاد- ۱۳۹۰